Virtual Private Networks (VPN) — là một công cụ cung cấp kết nối an toàn và được mã hóa giữa các thiết bị và mạng từ xa. Kết nối AWS và Microsoft Azure VPN cho phép các công ty chia sẻ dữ liệu và tài nguyên, tạo ra cơ sở hạ tầng chung.

Bước 1: Tạo Mạng riêng ảo (VPC) trên AWS

Bước đầu tiên để kết nối AWS và Microsoft Azure VPN là tạo mạng riêng ảo (VPC) trên AWS. Để thực hiện việc này, hãy đi tới bảng điều khiển quản lý AWS và chọn phần «VPC». Sau đó nhấp vào «Tạo VPC» và chỉ định các tham số cần thiết như tên, dải địa chỉ IP, v.v.

Bước 2: Tạo Mạng riêng ảo (VNet) trên Microsoft Azure

Sau khi tạo VPC trên AWS, bạn cần tạo mạng riêng ảo (VNet) trên Microsoft Azure. Để thực hiện việc này, hãy đi tới bảng điều khiển quản lý Azure và chọn phần «Mạng». Sau đó nhấp vào «Tạo mạng» và chỉ định các tham số cần thiết như tên, dải địa chỉ IP, v.v.

Bước 3: Tạo cổng VPN

Sau khi tạo VPC trên AWS và VNet trên Azure, bạn cần tạo cổng VPN trên cả hai nền tảng đám mây. Để làm như vậy, hãy đi tới bảng điều khiển quản lý AWS và Azure, chọn phần «VPN» và tạo cổng VPN mới bằng cách chỉ định các tham số bắt buộc.

Bước 4: Định cấu hình kết nối giữa các cổng VPN

Sau khi tạo các cổng VPN, bạn cần định cấu hình kết nối giữa chúng để thiết lập kết nối được mã hóa giữa VPC trên AWS và VNet trên Azure. Để thực hiện việc này, trong bảng điều khiển quản lý AWS và Azure, hãy chọn phần Mạng và định cấu hình kết nối VPN bằng cách chỉ định địa chỉ IP của cổng VPN và các tham số bắt buộc khác.

Bước 5: Kiểm tra kết nối

Sau khi định cấu hình kết nối giữa các cổng VPN, bạn cần kiểm tra kết nối để đảm bảo nó hoạt động chính xác. Để thực hiện việc này, hãy kết nối với VPC trên AWS qua VNet trên Azure và kiểm tra kết nối bằng cách trao đổi dữ liệu và tài nguyên giữa chúng.

Giới thiệu

Tóm lại, việc kết nối AWS và Microsoft Azure VPN rất quan trọng để các công ty điện toán đám mây cung cấp kết nối an toàn và đáng tin cậy giữa các mạng đám mây của họ. Bằng cách làm theo hướng dẫn chi tiết này, bạn có thể thiết lập thành công kết nối VPN giữa AWS và Azure, cho phép chia sẻ dữ liệu và tài nguyên một cách an toàn.